Krediti za penzionere

Opis proizvoda: Gotovinski kredit

Korisnik:  Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (starosna dob u momentu otplate kredita ne može biti veća od 75 godina)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos: Do 5.000,00 KM

Rok:  do 5 godina

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

  • 10,15%, godišnja, promjenjiva, za penzionere koji primaju penziju preko Banke
  • 11,15%, godišnje, promjenljiva, za ostale penzionere

Efektivna kamatna stopa: od 11,26%

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

  • 0,80% od iznosa kredita,min KM 10,00 za penzionere koji primaju penziju preko Banke
  • 1,20% od iznosa kredita min. KM 15,00 za ostale penzionere

Premija osiguranja: Se plaća u skladu sa ugovorenim uslovima sa Croatia osiguranjem

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

  • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
  • Saglasnost o zapljeni primanja korisnika kredita
  • 1 (jedna) do 2 (dvije) mjenice
  • Polica riziko osiguranja kod Croatia osiguranja
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%