Krediti za penzionere

Opis proizvoda: Gotovinski kredit

Korisnik:  Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (starosna dob u momentu otplate kredita ne može biti veća od 75 godina)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos:

 • Do 10.000,00 KM za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina starosti
 • Do 20.000,00 KM za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 65 godina starosti

Rok:

 • Do 7 godina za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina starosti
 • Do 10 godina za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 65 godina starosti

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

 • 10,09%, godišnja fiksna za kratkoročne kredite do 1 godine (EKS 16,56%)
 • od 10,59%, godišnja varijabilna za dugoročne kredite (EKS 11,87%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita 20.000 KM i rok otplate 10 godina uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije police osiguranja u skladu sa uslovima osigurajvaće kuće.

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

 • 1,50% od iznosa kredita,min KM 25,00

Premija osiguranja: se plaća u skladu sa ugovorenim uslovima sa ASA Osiguranjem

Isplata: Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • Saglasnost o zapljeni primanja korisnika kredita
 • do 2 (dvije) mjenice
 • Polica riziko osiguranja kod ASA Osiguranja
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita
 • Kopija zadnja tri čeka od penzije
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo