Krediti za kupovinu automobila

Opis proizvoda Kredit za kupovinu vozila

Namjena: Za kupovinu novih vozila

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok: Do 7 godina

Kamatna stopa:

 • Od 6,49% godišnje uz 30% beskamatnog depozita (EKS 12,52%),ili
 • od 8,59% godišnje bez depozita (EKS 15,06%)
 • (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije kasko osiguranja u skladu sa uslovima Osiguravajuće kuće.

Vrsta kamatne stope: varijabilna

Naknade: Od 1,50% od iznosa kredita, min. KM 40,00 (bez maximuma)

Isplata: Isplaćuje se u KM na trasankcioni račun prodavca vozila prema dostavljenom Predračunu. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Krediti do 25.000 KM:
  • Zalog na vozilo
  • Polica kasko osiguranja vinkuliranog na Banku i/ili
   • Krediti preko 25.000 KM:
    • Sudužništvo
    • Polica kasko osiguranja vinkuliranog na Banku i/ili
   • Za sve iznose:
    • Mogućnost namjenskog beskamatnog depozita od 10% do 30%
    • Mogućnost sudužništva fizičkih ili pravnih lica
    • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
    • Saglasnost o zaplijeni primanja dužnika/sudužnika
    • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
    • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
    • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

   Dokumentacija:

   • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
   • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
   • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
   • Predračun i račun prodavca

Krediti za penzionere

Opis proizvoda: Gotovinski kredit

Korisnik:  Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (starosna dob u momentu otplate kredita ne može biti veća od 75 godina)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos:

 • Do 10.000,00 KM za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina starosti
 • Do 20.000,00 KM za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 65 godina starosti

Rok:

 • Do 7 godina za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina starosti
 • Do 10 godina za korisnike koji u momentu otplate posljednje rate kredita nemaju više od 65 godina starosti

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

 • 10,09%, godišnja fiksna za kratkoročne kredite do 1 godine (EKS 16,56%)
 • od 10,59%, godišnja varijabilna za dugoročne kredite (EKS 11,87%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita 20.000 KM i rok otplate 10 godina uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije police osiguranja u skladu sa uslovima osigurajvaće kuće.

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

 • 1,50% od iznosa kredita,min KM 25,00

Premija osiguranja: se plaća u skladu sa ugovorenim uslovima sa ASA Osiguranjem

Isplata: Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • Saglasnost o zapljeni primanja korisnika kredita
 • do 2 (dvije) mjenice
 • Polica riziko osiguranja kod ASA Osiguranja
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita
 • Kopija zadnja tri čeka od penzije
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Lombardni krediti

Opis proizvoda Gotovinski kredit na osnovu depozita

Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima sa namjenskim depozitom u MOJA BANKA (u KM ili EUR)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.


Rok:

 • do 10 godina
  *Rok oročenja jednak roku otplate kredita

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini

 • LOMBARDNI KREDITI UZ POKRIĆE BESKAMATNIM DEPOZITOM
  - kamatna stop na lombardni kredit samo 1%
 • LOMBARDNI KREDIT SA JEDNOKRATNIM DOSPJEĆEM GLAVNICE
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 2%
 • LOMBARDNI KREDIT SA ANUITETSKOM OTPLATOM
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 3%

Fiksna kamatna stopa na depoziti i lombardni kredit
Efektivna kamatna stopa izražava ukupne trokoškove koje klijent plaća banci prlikom podizanja i tokom otplate kredita i bit će izračunata u skladu sa odabranim uslovima i mogućnostima klijenta.

Naknade: 1,25% od iznosa kredita , jednokratno - za sve klijente

Isplata: Na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Instrumenti osiguranja:

 • Namjenski oročeni depozit (100 % od iznosa kredita) s fiksnom kamatnom stopom* na rok otplate kredita.
 • Do 3 mjenice zavisno od iznosa kredita,

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Namjenski oročeni depozit na rok otplate kredita

 

Nenamjenski kratkoročni krediti

Opis proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Iznos:
Minimalni iznos: 1.000,00 KM
Maksimalni iznos: do 20.000 KM

Rok: do 1 godine

Kamatna stopa: Od 8,09% godišnja fiksna (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja) (EKS 15,07%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije police osiguranja u skladu sa uslovima osigurajvaće kuće.

Naknade: Od 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Polica osiguranja kod ASA Osiguranja (osigurani rizici: smrt usljed nezgode/bolesti, nezaposlenost, trajna invalidnost, bolovanje)
 • Mogućnost sudužništva fizičke osobe
 • Mjenice u zavisnosti od iznosa kredita
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika
 • Administrativna zabrana na plaću dužnika/sudužnika ovjerena od strane Poslodavca
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Nenamjenski dugoročni krediti

Opis proizvoda: Nenamjenski dugoročni gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos:

 • Minimalni iznos : 1.000,00 KM
 • Maksimalni iznos: Do 60.000 (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, kreditne sposobnosti, mjesta zaposlenja)

Rok: preko 1 do 12 godina

Kamatna stopa: od 8,45% godišnja, varijabilna (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja) (EKS 10,39%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije police osiguranja u skladu sa uslovima osigurajvaće kuće.

Naknade: Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Polica osiguranja kod ASA Osiguranja (osigurani rizici: smrt usljed nezgode/bolesti, nezaposlenost, trajna invalidnost, bolovanje)
 • Mogućnost sudužništva fizičke osobe
 • Mjenice u zavisnosti od iznosa kredita
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika
 • Administrativna zabrana na plaću dužnika/sudužnika ovjerena od strane Poslodavca
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Hipotekarni krediti

Opis proizvoda:  Gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos kredita: Maksimalno do 100.000 KM

Rok: Maksimalno do 7 godina

Kamatna stopa: Od 8,45% godišnje varijabilna (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja) (EKS 9,70%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije osiguranja nekretnine.

Naknade: Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost:
Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
 • Hipotekarni zalog nekretnine na Banku s minimalnom vrijednošću dva puta većom od iznosa kredita (1:2)
 • Polica osiguranja od opštih rizika na nekretninu koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita vinkulirana u korist Banke
 • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • ZK izvadak/Izvadak iz knjige položenih Ugovora
 • Procjena vrijednosti nekretnine urađena od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke

Stambeni krediti

Opis proizvoda:  Dugoročni stambeni krediti

Namjena: kupovina, adaptacija rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja stambenog objekta, kupovina građevisnke čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, pokriće troškova legalizacije stambenog objekta

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos kredita: Maksimalno do 200.000 KM

Rok: do 15 godina za kredite sa hipotekom (maksimalna starosna dob korisnika 50 godina)

Kamatna stopa: Od 7,99% godišnja varijabilna (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja) (EKS 8,60%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije osiguranja nekretnine.

Naknade: Od 1% od iznosa kredita maksimalno 1.000,00 KM

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na:

 • Na račun prodavca otvoren u Banci, ili
 • Na transakcijski račun pravne osobe, prenosom sredstava, ili
 • Na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova u Ugovorenom omjeru
 • Na lični račun korisnika kredita otvoren u Banci

Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
 • Izjava o zaplijeni plaće svih sudionika u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Za iznose kredita preko KM 30,000, obavezna je hipoteka na nekretnini omjer kredita i vrijednosti hipoteke minimalno 1:1,2 + višegodišnja polica osiguranja od opštih rizika nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Dokaz o dodatnim primanjima tražioca kredita
 • Dokaz o primanjima članova domaćinstva
 • Za kupovinu stambenog objekta - Ugovor o kupoprodaji ili Predugovor o kupoprodaji do odobrenja i isplate sredstava sa obavezom dostave Banci konačnog notarski ovjerenog kupoprodajnog ugovora
 • Za adaptaciju stambenog objekta- predmjer i predračun radova urađen od strane građevinske firme/radnje ili sudskog vještaka građevisnke struke
 • Za izgradnju stambenog objekta – građevinska dozvola izdata od strane nadležnog organa Općine i predmjer i predračun radova za izgradnju

Krediti za refinansiranje

Opis proizvoda: Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza – kredita u drugim bankama

Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima

Namjena: Za zatvaranje obaveza- kredita u drugim bankama

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos: maksimalno do 100.000 KM

Rok: Do 12 godina (ne uključujući grace period)

Grace period: Do 12 mjeseci

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

 • Od 8,79% godišnja varijabilna u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja, obaveza koje se zatvarju (EKS 9,71%)

EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate uz naknadu za prijem i obradu kreditnog zahtjeva u skladu sa važečom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima i uključene troškove premije osiguranja nekretnine.

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Isplata:  Isplaćuje se u KM na račun Korisnika kredita kod MOJA BANKA d.d. Sarajevo u korist zatvaranja kredita/kartica u drugim bankama. Kredit se isplačuje po isteku 14 dana od dana zaključenja ugovora, ili u kraćem roku kada je na izričit zahtjev Korisnika kredita tako ugovoreno

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovinsosti o broju sudionika)
 • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Za iznose kredita preko KM 30,000, obavezna hipoteka na nekretnini omjer kredita i vrijednosti hipoteke minimalno 1:1,5 + višegodišnja polica osiguranja od opštih rizika nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • ZK izvadak/Izvadak iz knjige položenih Ugovora
 • Procjena stalnog sudskog vještaka građevinske struke

Opšti uslovi

Varijabilna kamatna stopa

Moja banka d.d.  Sarajevo za kredite sa varijabilnom kamatnom stopom primjenjuje kamatnu stopu koja se sastoji od referentne kamatne stope (promjenjivi element) i marže Banke (fiksni element), izraženo u procentima.
Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

   
 • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
 •  
 • Depozite u EUR

uzet na dan 31.03. u godini.
Kamatne stope na depozite stanovništva računaju se po metodologiji  Centralne banke BiH i javno objavljuju na web stranici CBBH prema kalendaru statističkih objava.

Na dan 31.03.2014.g. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 2,973%

     

    R.br.

Vrste   depozita stanovništva

Visina   kamatne stope

1.

Depoziti   u KM i depoziti sa valutnom klauzulom; sa dogovorenim dospijećem

 

1.a.

-  do 1 godine

1,887

1.b.

-  preko 1 do 2 godine

3,275

1.c.

-  preko 2 godine

3,553

2.

Depoziti   u EUR; sa dogovorenim dospijećem

 

2.a.

-  do 1 godine

1,913

2.b.

-  preko 1 do 2 godine

3,194

2.c.

-  preko 2 godine

4,016

Prosjek   svih depozita (1.a.+1.b.+1.c.+2.a.+2.b.+2.c.)/6

2,973

Prosjek kamatnih stopa na utvrđene kategorije depozita stanovništva, uzet na dan 31.03.2014.g.,  biće korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite ugovorene sa varijabilnom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2014.g. do 30.06.2015.g.